Informacje o zapisach i ofercie na rok szkolny 2016/17

Kryteria przyjęć uczniów do klasy I Gimnazjum nr 2
na rok szkolny 2016/17

1. Podstawę prawną określenia kryteriów stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.02.2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232).

2. Do klasy pierwszej Gimnazjum nr 2 w Tarnobrzegu przyjmowani są:
a) z urzędu -  wszyscy absolwenci szkół podstawowych zamieszkujący w ustalonym dla gimnazjum obwodzie. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, potwierdzenie zameldowania ucznia na danym terenie oraz świadectwo OKE.
b) na wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ - absolwenci szkół podstawowych zamieszkali poza obwodem naszego gimnazjum w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

3. Obwód szkoły stanowią ulice: Kopernika, Św. Barbary, Broniewskiego, Chopina, Słoneczna, Konopnickiej, 11-go Listopada, Dworcowa, Sienkiewicza, ([skrzyżowanie do torów PKP] numery nieparzyste 59-143, numery parzyste 20-102), Karasia, Zwierzyniecka, Konstytucji 3-go Maja, Kossaka, Kwiatkowskiego, Jędrusiów, Dąbrowskiej, Matejki, Orzeszkowej, Prusa, Skłodowskiej, Garażowa (dawna Dominikańska numery 80-90).

4. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego bloku przedmiotowego, przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w punkcie 2b.

5. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno-pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.

6. Zasady rekrutacji do klas z rozszerzonym programem nauczania:

6.1) Do klas z rozszerzonym programem nauczania z wybranych przedmiotów mogą zostać zapisani uczniowie spełniający następujące kryteria:

a) co najmniej dobra ocena z przedmiotów kierunkowych,

b) co najmniej dobra ocena z zachowania,

c) brak ocen dopuszczających na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

6.2) Do klas sportowych mogą zostać zapisani uczniowie, którzy spełniają następujące kryteria:

a) średnia ocen 4.0 ze wszystkich przedmiotów,

b) co najmniej dobra ocena z zachowania,

c) bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,

d) pozytywny wynik wstępnego egzaminu sprawnościowego.

6.3) W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii zespołów przedmiotowych, może wyrazić zgodę na zapisanie do w/w klas ucznia niespełniającego wymaganych kryteriów.

6.4) Jeżeli uczeń zapisany do klas z rozszerzonym programem nauczania lub do klasy sportowej przez dwa semestry z rzędu uzyskuje z przedmiotów kierunkowych oceny niższe niż dostateczne, decyzją Rady Pedagogicznej może zostać przeniesiony do równoległego oddziału bez rozszerzenia.

7. Kryteria przyjęć do klasy pierwszej Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży określają odrębne przepisy.

8. Kandydat do klasy pierwszej składa następujące dokumenty w sekretariacie szkoły:
a) podanie na otrzymanym druku - dotyczy tylko uczniów spoza obwodu szkoły,
b) dwie fotografie, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
d) zaświadczenie z wynikami sprawdzianu kończącego szkołę podstawową,
e) kartę zdrowia /przekazuje pielęgniarka szkolna/,