Pedagog szkolny - Zadania pedagoga szkolnego

Spis treści
Pedagog szkolny
Godziny pracy
Kontakt
Zasady pedagogiczne obowiązujące pedagoga szkolnego
Zadania pedagoga szkolnego
Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów
Tematyka zajęć

Do szczegółowych zadań pedagoga szkolnego należy  m.in.: dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole, udzielanie rodzicom porad wychowawczych, pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, organizowanie pomocy
w likwidowaniu niepowodzeń szkolnych oraz zaburzeń rozwojowych, organizowanie opieki nad dziećmi zaniedbanymi i opuszczonymi, udzielanie pomocy w wyborze kierunku dalszej nauki i zawodu.

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r.  w sprawie zasad  udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach:

 •   rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn
  niepowodzeń szkolnych,
 •   diagnozowanie środowiska ucznia,
 •   określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi
  uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do
  rozpoznanych potrzeb,
 •   organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 •   podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających
  z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
 •   planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów,
  rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia
  i zawodu,

W ramach pracy profilaktyczno-wychowawczej pedagog szkolny:

 •   rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów,
 •   pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych i rodzinnych,
 •   opiekuje się uczniami szczególnej troski, współpracując z organizacjami szkolnymi
  i pozaszkolnymi,
 •   kształtuje pozytywne postawy społeczne wśród dzieci i młodzieży (systematyczne
  rozmowy, pogadanki, porady, warsztaty, zajęcia integracyjne),
 •   realizuje programy profilaktyczno-wychowawcze,
 •   dokonuje oceny wychowawczej w szkole ze szczególnym uwzględnieniem uczniów
  zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 •   czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego,
 •   kontroluje postępy w nauce uczniów zagrożonych, drugorocznych,
 •   udziela pomocy w wyborze dalszego kształcenia,
 •   udziela porad rodzicom,

Pedagog szkolny zabiega również o pomoc socjalną dla uczniów poprzez:

 •   dbanie o bezpłatne dożywianie uczniów z ubogich rodzin,

Ponadto pedagog szkolny:

 •   udziela uczniom pomocy w dziedzinie napięć psychicznych spowodowanych
  niepowodzeniami szkolnymi czy konfliktami rodzinnymi,
 •   wnioskuje do sądu sprawy zaniedbań środowiskowych wobec ucznia,
 •   prowadzi profilaktykę uzależnień,
 •   promuje zdrowy styl życia,
 •   stale współpracuje z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami
  opieki, wychowania i edukacji młodego człowieka,