Szkolny Klub Wolontariusza

Szkolny Klub Wolontariusza działa w naszej szkole od 2009 roku. Jego głównym celem jest rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, umożliwienie młodym ludziom podejmowania działań pomocowych na rzecz innych. Opiekunami Szkolnego Klubu Wolontariusza są: Iwona Adaś i Beata Sagan. Nabór do grupy prowadzony jest na początku roku szkolnego. Ochotnicy biorą udział w warsztatach na temat pomagania, które mają na celu przygotowanie młodzieży do podejmowanych działań. Uczniowie podpisują deklaracje przynależności do klubu.

Cele i zadania Szkolnego Klubu Wolontariusza:

- zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu;

- przygotowanie do podejmowania pracy wolontariackiej;

- wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży;

- promowanie życia bez uzależnień.

Grupa wolontariuszy rozpoczęła swoje działania od organizowania zbiórek żywności w sklepach przy współpracy z Tarnobrzeskim Bankiem Żywności w Tarnobrzegu.
W okresie przedświątecznym włączyli się do akcji świątecznych, przygotowując paczki dla swoich rówieśników. Organizowali kiermasze ręcznie wykonanych kartek, upominków, z których dochód przeznaczony został na pomoc potrzebującym. Wolontariusze biorą czynny udział w organizacji imprez szkolnych, przygotowując
i dekorując sale. Swoją aktywnością wykazali się podczas Turnieju Noworocznego
i imprezy integracyjnej, w której gośćmi honorowymi byli uczniowie ze Szkoły Specjalnej w Tarnobrzegu. Wolontariusze przygotowali wiele ciekawych gier i zabaw integracyjnych. Nasi uczniowie pokazali, że wspaniale potrafią zachęcić do zabawy mniej sprawną młodzież.

Kolejnym obszarem zaangażowania młodych wolontariuszy jest środowisko lokalne. Wolontariusze odwiedzają sąsiadów, starsze, samotne osoby. Robią zakupy, służą im pomocą. Współpracujemy z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Tarnobrzegu. Nasi uczniowie pomagają wychowankom w nauce, organizują im czas wolny.

Praca w Szkolnym Klubie Wolontariusza przynosi ogromną satysfakcję. Zaangażowanie młodych ludzi pragnących nieść pomoc, przerosło nasze oczekiwania. Wciąż zgłaszają się nowi ochotnicy gotowi do działań. Poprzez pracę z innymi na rzecz potrzebujących, młodzież odkrywa swoją wartość, czuje się akceptowana, traktowana poważnie. Praca w klubie jest również doskonałą alternatywą dla nudy, daje młodym możliwość robienia czegoś ważnego i wartościowego. Młodzież angażując się w działania na rzecz społeczności, czuje się odpowiedzialna, uczy się postaw obywatelskich.